PSYyyyyyyyyYYYY

Bill O'Reilly breaks down the "phenomenon" that is Gangnam Style. Very revealing commentary.